Japan Video Art Festival : 33 Artists at CAYC

Glusberg, Jorge; Kubota, Shigeko; Matsumoto, Toshio; Michishita, Kioko; Suga, Nishio; Yada, Aki. Japan Video Art Festival : 33 Artists at CAYC. Buenos Aires, Argentina: Centro de arte y communicacion, 1978.

On-site consultation
Types: Catalogues > Exhibition catalogues
All Contributors: Glusberg, Jorge (Author); Kubota, Shigeko (Artist); Kubota, Shigeko (Author); Matsumoto, Toshio (Artist); Matsumoto, Toshio (Author); Michishita, Kioko (Artist); Michishita, Kioko (Author); Suga, Nishio (Artist); Suga, Nishio (Author); Yada, Aki (Artist); Yada, Aki (Author)
Dossier: 370 - ARGENTINE - CENTRO DE ARTE Y COMMUNICACION (Buenos Aires)
Collation: [24] p. : 35 ill. ; 22 x 17 cm
Language of Publication: English
Publishers: Buenos Aires, Argentina: Centro de arte y communicacion
Artists: Kawamura, Etsuo; Kobayashi, Hakudo; Kubota, Shigeko; Yamaguchi, Katsuhiro; Yamamoto, Keigo; Besson; Fleischner, Hans; Fujii, Hiroshi; Idemitsu, Mako; Iimura, Taka; Imai, Norio; Kaneko, Shoji; Kousai, Hori; Kwak, Duck Jun; Maita, Masafumi; Matsumoto, Shoji; Matsumoto, Toshio; Matsuzawa, Yutaka; Michishita, Kyoko; Miura, Setsu; Morinoh, Toshi; Nagasawa, Hidetoshi; Nakai, Tsuneo; Nakajima, Kou; Nakajima, Yoshio; Nakauchi, Masaaki; Nakaya, Fujiko; Nomura, Hitoshi; Suga, Kishio; Takayama, Noboru; Uemura, Yoshio; Wada, Morihiro; Yada, Aki
Art Organizations: Exhibition Centres > Latin America > Argentina - Centro De Arte Y Communicacion (Buenos Aires)
Event Statement: Exhibition dates: Apr. 1978, Center of Art and Communication (CAYC, Buenos Aires).
Notes:

Gift of René Payant 1988.

Deposited by: Users 1 not found.
Date Deposited: 13 Jan 1995
Last Modified: 25 Oct 2012 13:47
URI: http://e-artexte.ca/id/eprint/8299
Edit this item (login required):
View Item