This list was generated on Sun Jul 14 04:24:04 2024 UTC.

Browse by Artist

Number of items: 2.

Sakai, Tadayasu. Japanese Prints 1950-1990. s.l.: The Japan Foundation, 1992.
DOSSIER: 600 - JAPON / JAPAN
Viatte, Germain; Origas, Jean-Jacques; Asano, Toru; Abe, Yoshio; Nakamura, Giichi; Linhartova, Vera; Tsuruoka, Yoshihisa; Fujimori, Terunobu; Suzuki, Hiroyuki; Hasumi, Shigehiko; Ozasa, Yoshino; Yoshimoto, Takaaki; Haryu, Ichiro; Restany, Pierre; Pacquement, Alfred; Tono, Yoshiaki; Okabe, Aomi; Chiba, Shigeo; Nakahara, Yusuke; Maeno, Toshikuni; Noboru, Kawazoe; Riichi, Miyake; Hikosaka, Yutaka; Kashiwagi, Hiroshi; Guidot, Raymond; Brunhammer, Yvonne; Inui, Yoshiaki; Koizumi, Kazuko; Gilbert, Jeffrey; Sayag, Alain; Kawanaka, Nobuhiro; Akiyama, Kuniharu; Ichikawa, Miyabi; Watanabe, Moriaki; Akimasa, Kanno. Japon des avant-gardes, 1910-1970. Paris, France: Centre Georges Pompidou, 1986.
DOSSIER: 381 - FRANCE - CENTRE GEORGES POMPIDOU : MUSÉE NATIONAL D'ART MODERNE (Paris)