This list was generated on Sun Jul 14 09:59:28 2024 UTC.

Browse by Contributors

Number of items: 2.

Viatte, Germain; Origas, Jean-Jacques; Asano, Toru; Abe, Yoshio; Nakamura, Giichi; Linhartova, Vera; Tsuruoka, Yoshihisa; Fujimori, Terunobu; Suzuki, Hiroyuki; Hasumi, Shigehiko; Ozasa, Yoshino; Yoshimoto, Takaaki; Haryu, Ichiro; Restany, Pierre; Pacquement, Alfred; Tono, Yoshiaki; Okabe, Aomi; Chiba, Shigeo; Nakahara, Yusuke; Maeno, Toshikuni; Noboru, Kawazoe; Riichi, Miyake; Hikosaka, Yutaka; Kashiwagi, Hiroshi; Guidot, Raymond; Brunhammer, Yvonne; Inui, Yoshiaki; Koizumi, Kazuko; Gilbert, Jeffrey; Sayag, Alain; Kawanaka, Nobuhiro; Akiyama, Kuniharu; Ichikawa, Miyabi; Watanabe, Moriaki; Akimasa, Kanno. Japon des avant-gardes, 1910-1970. Paris, France: Centre Georges Pompidou, 1986.
DOSSIER: 381 - FRANCE - CENTRE GEORGES POMPIDOU : MUSÉE NATIONAL D'ART MODERNE (Paris)
London, Barbara J; Nakaya, Fujiko; Idemitsu, Mako; Kawanaka, Nobuhiro; Kabayashi, Hakudo; Kurosaki, Akira; Matsumoto, Toshio; Michishita, Kyoko; Nakajima, Kou; Nakaya, Fujiko; Nomura, Hitoshi; Ashikawa, Yoko; Tanaka, Min; Yamaguchi, Katsuhiro; Yamamoto, Keigo and Video Information Center. Video from Tokyo to Fukui and Kyoto. New York, NY: Museum of Modern Art, 1979.
DOSSIER: 360 - MUSEUM OF MODERN ART (New York, NY)